Nasze świadczenia

Świadczenia IG Metall

Ochrona prawna, ubezpieczenie NNW, zasiłek strajkowy: członkostwo w IG Metall daje wiele korzyści. Poniżej informacje o naszych świadczeniach: Nasze świadczenia ustalone są w statucie IG Metall i mogą z nich korzystać wszyscy członkowie.

Ochrona prawna

W przypadku sporów z pracodawcą lub kasą chorych, np. braku wypłaty świadczeń lub zwolnienia członkowie IG Metall mogą polegać na związkowej ochronie prawnej. Obejmuje ona sprawy z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego. Bezpośrednio po wstąpieniu do związku można skorzystać z doradztwa prawnego. Po trzech miesiącach członkostwa i opłacaniu statutowych składek członkom przysługuje zastępstwo procesowe. Pełne wsparcie i pomoc prawną otrzymują oczywiście również członkowie, ktorzy angażują się w działalność związkową lub biorą udział w strajkach i mogliby być z tego tytułu przez pracodawców w jakiś sposób dyskryminowani.

Zasiłek strajkowy (wsparcie podczas strajku)

Strajki nie są celem samym w sobie, ale czasem są konieczne. IG Metall wspiera swoich członków finansowo także podczas strajków. Wysokość przyznawanych zasiłków strajkowych uzależniona jest od wysokości składek i okresu przynależności do związku. Pomoc ta nie dotyczy z reguły strajków ostrzegawczych za wyjątkiem wprowadzonych w 2015 roku całodziennych, 24-godzinnych strajków, w przypadku których może ona być udzielona w drodze uchwały Zarządu związku.

Ubezpieczenie NNW w czasie wolnym

Pracownicy ubezpieczeni są ustawowo na wypadek wypadków przy pracy. Inaczej wygląda sytuacja odnośnie czasu wolnego. Tu każdy z nas musi się odpowiednio zabezpieczyć we własnym zakresie. IG Metall oferuje swoim członkom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt zawarty jest w składce członkowskiej. Ubezpieczenie to nie łagodzi co prawda związanego nierzadko z wypadkiem bólu, ale łagodzi związane z nim skutki finansowe.

Pomoc w nagłych wypadkach

Członkowie IG Metall, którzy znajdą się w trudnej sytuacji wskutek niedających się przewidzieć zdarzeń losowych (np. pożaru domu), mogą wystąpić do związku o przyznanie pomocy finansowej. Pomoc ta może być udzielona w formie jednorazowej zapomogi lub obniżenia składki na okres do 12 miesięcy. O przyznaniu pomocy decycuje Zarząd lokalnego oddziału IG Metall (OV) po złożeniu przez członka odpowiedniego wniosku z uzasadnieniem.

Nieobliczalne w skutkach katastrofy naturalne (np. powodzie, wichury, osuwiska ziemne) wymagają szybkiej i sprawnej pomocy dla dotkniętych nimi członków. IG Metall pomaga bezzwłocznie, czego dowiodła, udzielając wielokrotnie pomocy podczas powodzi w 2013, 2016 i 2021 roku.

Pomoc w przypadku śmierci

W przypadku śmierci wspomagamy finansowo naszych członków i członków ich rodzin. Wysokość świadczenia pomocowego uzależniona jest od okresu członkowstwa. Podstawą do jego naliczenia jest przeciętna składka płacona w ciągu ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia (1% od zarobków brutto).

Szkolenia i informacje

Oferujemy członkom związku liczne seminaria i szkolenia poświęcone zagadnieniom związkowym i zakładowym. Udział w nich jest dla członków bezpłatny. Ponadto wydajemy szereg publikacji i poradników poświęconych tematom związanym z pracą. Można je bezpłatnie zamówić lub pobrać z naszej strony internetowej. Każdy z członków otrzymuje wydawany przez nas magazyn „metall”.

W naszych lokalnych oddziałach działają różne grupy robocze i projektowe oraz organizowane są imprezy, warszaty i wykłady, poświęcone różnym, aktualnym tematom i wydarzeniom.

Zniżki dla członków związku

Członkowie IG Metall korzystają z różnych udogodnień i zniżek: m.in. przy zakupie biletów na imprezy kulturalne i wycieczki, usługach oferowanych przez automobilklub ACE i  wypożyczalnie samochodów, kupnie rowerów w sieci sklepów rowerowych Stadler oraz świadczeniach stowarzyszeń podatników. Ponadto od 2001 członkowie mają możliwość skorzystania z ponadzakładowego, pracowniczego programu emerytalnego MetallRente, oferowanego przez IG Metall i zrzeszenie pracodawców Gesamtmetall.

Przegląd wszystkich świadczeń znajdziesz tutaj.

Unsere Social Media Kanäle